PDF 180kWORD 271k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)0415_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 15. apríla 2019 od 19.30 do 20.30 h

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (200)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. apríla 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Spravodajca:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

5. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu (má sa potvrdiť)

* * *

Posledná úprava: 9. apríla 2019Právne oznámenie