PDF 171kWORD 281k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)1002_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 2. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. gada 2. oktobrī plkst. 9.00–10.00

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 2. oktobrī plkst. 10.00–10.45

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Referents:

 

David Casa (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020)

EMPL/9/01205

***I 2019/0180(COD) COM(2019)0397 – C9-0109/2019

 

Referente:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PR – PE641.097v01-00
AM – PE641.274v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

Atzinumi:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. septembrī plkst. 12.00

6. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes

EMPL/9/00754

 2019/2111(INI) 

 

Referente:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00
AM – PE639.999v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5. septembrī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 2. oktobrī plkst. 10.45–11.30

7. Revīzijas palātas īpašais ziņojums par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD)

EMPL/9/01374

         Viedokļu apmaiņa

2019. gada 2. oktobrī plkst. 11.30–12.30

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 7. oktobrī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. septembrisJuridisks paziņojums