PDF 171kWORD 280k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)1105_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 5. novembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–10.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

EMPL/9/00193

 

Referente:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 2. oktobrī PV – PE641.359v02-00

4. Darbaspēka mobilitāte un reglamentēto profesiju atzīšana

EMPL/9/01609

         Milieu Consulting SPRL pārstāvja uzstāšanās par pētījumu

2019. gada 5. novembrī plkst. 10.00–10.05

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 5. novembrī plkst. 10.05–11.00

6. Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem nodarbinātību Eiropā: šķēršļi, labas prakses piemēri un tendences

EMPL/9/01610

         Organizācijas “Autism Europe” pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 5. novembrī plkst. 11.00–11.30

7. Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 5. novembrī plkst. 11.30–12.30

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 12. novembrī plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. oktobrisJuridisks paziņojums