PDF 175kWORD 280k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)1105_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

EMPL/9/00193

 

Sprawozdawczyni:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2 października 2019 r. PV – PE641.359v02-00

4. Mobilność pracowników i uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych

EMPL/9/01609

         Prezentacja analizy przez Milieu Consulting SPRL

5 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 10.05

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5 listopada 2019 r., w godz. 10.05 – 11.00

6. Zatrudnianie osób ze spektrum autyzmu w Europie: bariery, dobre praktyki i tendencje - aktualna sytuacja

EMPL/9/01610

         Prezentacja wygłoszona przez stowarzyszenie „Autism Europe”

5 listopada 2019 r., w godz. 11.00 – 11.30

7. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Przedm. właśc.:

 

EMPL

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

5 listopada 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

         12 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2019Informacja prawna