PDF 173kWORD 280k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)1105_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

5. novembra 2019 od 9.00 do 10.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

EMPL/9/00193

 

Spravodajkyňa:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. októbra 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Mobilita pracovnej sily a uznávanie v prípade regulovaných povolaní

EMPL/9/01609

         prezentácia štúdie spoločnosťou Milieu Consulting SPRL

5. novembra 2019 od 10.00 do 10.05 h

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgicko

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. novembra 2019 od 10.05 do 11.00 h

6. Súčasný stav zamestnanosti ľudí s poruchou autistického spektra v Európe: prekážky, osvedčené postupy a trendy

EMPL/9/01610

         prezentácia spoločnosti Autism Europe

5. novembra 2019 od 11.00 do 11.30 h

7. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie

5. novembra 2019 od 11.30 do 12.30 h

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze

         12. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 25. októbra 2019Právne oznámenie