PDF 151kWORD 1029k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)1112_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 12 ноември 2019 г., 15.45–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

12 ноември 2019 г., 15.45–16.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

EMPL/9/01719

 

Докладчик:

 

Радка Максова (Renew)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

EMPL/9/01718

 

Докладчик:

 

Денис Радке (PPE)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         5 ноември 2019 г. PV – PE643.070v01-00

12 ноември 2019 г., 16.00–17.30 ч.

4. Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Докладчик:

 

Дейвид Каза (PPE)

 

Водеща:

 

EMPL

 

 

 

         Представяне от Комисията на текущото състояние

12 ноември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

         4-5 декември 2019 г.

- очаква се потвърждение на часа

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация