PDF 157kWORD 274k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)1112_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 12. novembra 2019 od 15.45 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. novembra 2019 od 15.45 do 16.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

EMPL/9/01719

 

Spravodajkyňa:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

EMPL/9/01718

 

Spravodajca:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         5. novembra 2019 PV – PE643.070v01-00

12. novembra 2019 od 16.00 do 17.30 h

4. Európsky sociálny fond plus (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Spravodajca:

 

David Casa (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentácia Komisie o súčasnom stave

12. novembra 2019 od 17.30 do 18.30 h

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

         4. – 5. decembra 2019

- čas bude potvrdený

Posledná úprava: 6. novembra 2019Právne oznámenie