PDF 181kWORD 327k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)1204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–16.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–9.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

EMPL/9/00193

 

Referente:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

EMPL/9/01718

 

Referents:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

EMPL/9/01719

 

Referente:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

EMPL/9/01866

 

Referente:

 

Alicia Homs Ginel (S&D)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 12. novembrī PV – PE643.184v01-00

2019. gada 4. decembrī plkst. 9.30–10.15

4. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

5. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

6. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

7. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

8. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

9. Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, pārvaldība un kontrole

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

2019. gada 4. decembrī plkst. 10.15–11.00

10. ESAO pētījums: vecāka gadagājuma cilvēku nodarbināmība Eiropas Savienībā

EMPL/9/01874

         Iepazīstināšana ar pētījumu

2019. gada 4. decembrī plkst. 11.00–11.45

11. Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Referents:

 

Manuel Pizarro (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 4. decembrī plkst. 11.45–12.30

12. Iepazīstināšana ar ECHA darbu pie arodekspozīcijas ķimikāliju iedarbībai robežām

EMPL/9/01875

         Viedokļu apmaiņa

13. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 22.–23. janvārī (Briselē)

* * *

2019. gada 4. decembrī plkst. 14.30–16.00

Aiz slēgtām durvīm

14. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika