PDF 181kWORD 326k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)1204_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 16.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

4. decembra 2019 od 9.00 do 9.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

EMPL/9/00193

 

Spravodajkyňa:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

EMPL/9/01718

 

Spravodajca:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

EMPL/9/01719

 

Spravodajkyňa:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

EMPL/9/01866

 

Spravodajkyňa:

 

Alicia Homs Ginel (S&D)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         12. novembra 2019 PV – PE643.184v01-00

4. decembra 2019 od 9.30 do 10.15 h

4. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

5. Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

6. Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

7. Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

8. Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

9. Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2018: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

4. decembra 2019 od 10.15 do 11.00 h

10. Štúdia OECD: Zamestnateľnosť starších ľudí v EÚ

EMPL/9/01874

         prezentácia štúdie

4. decembra 2019 od 11.00 do 11.45 h

11. Posilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Spravodajca:

 

Manuel Pizarro (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie

4. decembra 2019 od 11.45 do 12.30 h

12. Prezentácia činnosti ECHA v oblasti najvyšších prípustných hodnôt vystavenia chemickým faktorom pri práci

EMPL/9/01875

         výmena názorov

13. Nasledujúce schôdze

         22. – 23. januára 2020 (Brusel)

* * *

4. decembra 2019 od 14.30 do 16.00 h

Za zatvorenými dverami

14. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne oznámenie