PDF 188kWORD 1217k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2020)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. ir 11.00–12.30 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2020 m. sausio 22 d. 9.00–10.45 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. gruodžio 4 d. PV – PE644.903v01-00

4. Keitimasis nuomonėmis su Josipu Aladrovićiu (Kroatijos darbo ir pensijų sistemos ministras) ir Vesna Bedeković (Kroatijos demografijos, šeimos, jaunimo ir socialinės politikos ministrė)

EMPL/9/02319

         Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės programos užimtumo ir socialinių reikalų srityje pristatymas

2020 m. sausio 22 d. 10.45–11.00 val.

5. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

EMPL/9/01375

 

Pranešėjas:

 

David Casa (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

6. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

EMPL/9/01719

 

Pranešėja:

 

Radka Maxová (RENEW)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

7. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

EMPL/9/01718

 

Pranešėjas:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. sausio 22 d. 11.00–11.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Pranešėja:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

9. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

EMPL/9/00402

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (RENEW)

PR – PE645.036v02-00

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

10. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

11. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

12. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

13. Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

14. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

15. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2020 m. sausio 22 d. 11.30–12.30 val.

16. Kolektyvinių derybų modeliai visoje Europos Sąjungoje

EMPL/9/02322

         Eurofound pranešimas

* * *

2020 m. sausio 22 d. 14.30–15.30 val.

17. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Pranešėja:

 

Klára Dobrev (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG* –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

Pozicijos pakeitimų forma:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2020 m. sausio 22 d. 15.30–16.30 val.

18. Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Pranešėjas:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 30 d. 12.00 val.

2020 m. sausio 22 d. 16.30–17.30 val.

19. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700

EMPL/9/02157

 2019/2995(DEA) C(2019)08800

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas apie deleguotąjį aktą

20. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant darbo jėgos srities kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700

EMPL/9/02158

 2019/2996(DEA) C(2019)08809

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas apie deleguotąjį aktą

21. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant daugiamečius tęstinius planus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700

EMPL/9/02161

 2019/2997(DEA) C(2019)08807

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas apie deleguotąjį aktą

2020 m. sausio 22 d. 17.30–18.30 val.

22. Kiti klausimai

2020 m. sausio 23 d. 9.00–10.00 val.

23. ES strategija dėl negalios po 2020 m.

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (RENEW)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 30 d. 12.00 val.

2020 m. sausio 23 d. 10.00–11.00 val.

24. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Pranešėja:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas apie esamą padėtį

Uždaras

25. Koordinatorių posėdis

26. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 27 d. 16.00–17.30 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 28 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 17 d.Teisinis pranešimas