PDF 197kWORD 372k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2020)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

22. januára 2020 od 9.00 do 10.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. decembra 2019 PV – PE644.903v01-00

4. Výmena názorov s chorvátskym ministrom práce a dôchodkového systému Josipom Aladrovićom a chorvátskou ministerkou pre demografiu, záležitosti rodiny, mládeže a sociálnu politiku Vesnou Bedekovićovou

EMPL/9/02319

         predstavenie programu predsedníctva Rady v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí

22. januára 2020 od 10.45 do 11.00 h

5. Európsky sociálny fond plus (ESF+)

EMPL/9/01375

 

Spravodajca:

 

David Casa (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

6. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

EMPL/9/01719

 

Spravodajkyňa:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

7. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

EMPL/9/01718

 

Spravodajca:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

22. januára 2020 od 11.00 do 11.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

9. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

EMPL/9/00402

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Gestorský výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

10. Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

11. Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

12. Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

13. Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2018: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

14. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

15. Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

22. januára 2020 od 11.30 do 12.30 h

16. Modely kolektívneho vyjednávania v Európskej únii

EMPL/9/02322

         prezentácia nadácie Eurofound

* * *

22. januára 2020 od 14.30 do 15.30 h

17. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Klára Dobrev (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG* –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu správy

22. januára 2020 od 15.30 do 16.30 h

18. Posilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Spravodajca:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. január 2020, 12.00 h

22. januára 2020 od 16.30 do 17.30 h

19. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvov premenných v doméne „príjem a životné podmienky“

EMPL/9/02157

 2019/2995(DEA) C(2019)08800

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie o delegovanom akte

20. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvu premenných v doméne „pracovná sila“

EMPL/9/02158

 2019/2996(DEA) C(2019)08809

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie o delegovanom akte

21. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 stanovením viacročného priebežného plánu

EMPL/9/02161

 2019/2997(DEA) C(2019)08807

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie o delegovanom akte

22. januára 2020 od 17.30 do 18.30 h

22. Rôzne otázky

23. januára 2020 od 9.00 do 10.00 h

23. Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Spoluspravodajcovia:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         preskúmanie návrhu uznesenia

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. január 2020, 12.00 h

23. januára 2020 od 10.00 do 11.00 h

24. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výklad Komisie o súčasnom stave

Za zatvorenými dverami

25. Schôdza koordinátorov

26. Nasledujúce schôdze

         27. januára 2020 od 16.00 do 17.30 h (Brusel)

         28. januára 2020 (Brusel)

Posledná úprava: 16. januára 2020Právne oznámenie