PDF 156kWORD 275k

 

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2020)0217_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 17. februārī, plkst. 16.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 7. oktobrī PV – PE641.406v01-00

4. Eurofound ziņojums par strādājošo nabadzību ES

EMPL/9/02486

         Viedokļu apmaiņa

5. Reformu atbalsta programmas izveide

EMPL/9/00330

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Dragoș Pîslaru (Renew)

PA – PE645.062v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 19. februārī plkst. 12.00

6. 2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

EMPL/9/02141

 2019/2213(BUD) 

 

Priekšsēdētāja:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Viedokļu apmaiņa ar BUDG galveno referentu Pierre Larrouturou

7. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 18. februārī plkst. 17.15–19.00

         2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

         2020. gada 16. martā plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2020. gada 17. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. februārisJuridisks paziņojums