6.3.2017
EMPL_PR(2017)599596
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Czesław Hoc

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 670kWORD 78k
Právne oznámenie