14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Zivsaimniecības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 552kWORD 136k
Juridisks paziņojums