22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Докладчик по становище: Франсеск Гамбус

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 335kWORD 200k
Правна информация