22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Žuvininkystės komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Nuomonės referentas: Francesc Gambús

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 315kWORD 180k
Teisinis pranešimas