22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Zivsaimniecības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Francesc Gambús

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 313kWORD 149k
Juridisks paziņojums