17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 595kWORD 145k
Teisinis pranešimas