11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 248kWORD 158k
Juridisks paziņojums