11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 260kWORD 166k
Právne oznámenie