4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(COM(2018) 0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Izvjestitelj za mišljenje (*): Giovanni La Via

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 645kWORD 279k
Pravna napomena