4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Atzinuma sagatavotājs (*): Giovanni La Via

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 723kWORD 297k
Juridisks paziņojums