4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):Giovanni La Via

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 745kWORD 363k
Informacja prawna