18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
PAKEITIMAS
95
Nuomonės projektas
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis keitimas
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2016) 0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 451kWORD 92k
Teisinis pranešimas