10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
Návrh nariadenia
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 812kWORD 171k
Právne oznámenie