12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 3
Návrh stanoviska
Adina-Ioana Vălean
(PE627.702v01-00)
Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 155kWORD 48k
Právne oznámenie