19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
AMANDMANI
1137 - 1438
Nacrt mišljenja
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 544kWORD 245k
Pravna napomena