PDF 190kWORD 1132k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2017)0130_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 30 януари 2017 г., 15.00 – 18.30 ч.

Вторник, 31 януари 2017 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

30 януари 2017 г., 15.00 – 16.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Докладчик по становище:

Клаудиу Чиприан Тънъсеску (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Водеща:

PECH  –

Габриел Мато (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Разглеждане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 7 февруари 2017 г., 12.00 ч.

4.              Размяна на мнения с Комисията относно референтния документ за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации съгласно Директивата относно емисиите
 

5.              Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Докладчик по становище:

Франсеск Гамбус (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Водеща:

ITRE  –

София Сакорафа (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Разглеждане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 2 февруари 2017 г., 12.00 ч.

30 януари 2017 г., 17.00 – 18.30 ч.

Публично изслушване

6.              Публично изслушване на тема „Постигане на целите за намаляване на емисиите за периода до 2030 г.: ролята на сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF)“

ENVI/8/08804

* вж. отделна проектопрограма

31 януари 2017 г., 9.00 – 10.30 ч.

При закрити врата

7.              Заседание на координаторите

31 януари 2017 г., 10.30 – 12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

8.              Контрол и други дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Докладчик:

Карин Каденбах (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Водеща:

ENVI

 

 

 

·           Приемане на проектопрепоръката за второ четене

9.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Водеща:

CONT  –

Йоахим Целер (PPE)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

10.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Водеща:

CONT  –

Инес Аяла Сендер (S&D)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

11.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Водеща:

CONT  –

Инес Аяла Сендер (S&D)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

12.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Водеща:

CONT  –

Инес Аяла Сендер (S&D)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

13.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Водеща:

CONT  –

Инес Аяла Сендер (S&D)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

14.              Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Докладчик по становище:

Джовани ла Вия (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Водеща:

CONT  –

Инес Аяла Сендер (S&D)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2016 г., 12.00 ч.

15.              Биологични пестициди, представляващи нисък риск

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Съдокладчици:

Херберт Дорфман (PPE)
Павел Поц (S&D)
Джули Гърлинг (ECR)
Фредерик Рийс (ALDE)
Лин Бойлан (GUE/NGL)
Барт Стас (Verts/ALE)
Мирей Д'Орнано (ENF)
Елеонора Еви (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Водеща:

ENVI

 

 

 

·           Приемане на предложение за резолюция, внесено вследствие въпрос с искане за устен отговор

·           Краен срок за внасяне на измененията: 13 декември 2016 г., 12.00 ч.

16.              Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Докладчик по становище:

Жоел Мeлен (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Водеща:

EMPL  –

Марита Улвског (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 9 януари 2017 г., 12.00 ч.

17.              Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Докладчик по становище:

Херберт Дорфман (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Водеща:

CULT  –

Сабине Ферхайен (PPE)
Петра Камереверт (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 1 декември 2016 г., 12.00 ч.

18.              Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Докладчик:

Соледад Кабесон Руис (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Водеща:

ENVI

 

 

Подпомагащи:

DEVE  –

Иняцио Корао (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Решение: без становище

 

 

EMPL  –

Жоел Мeлен (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Паскал Дюран (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Елеонора Еви (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 19 октомври 2016 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

31 януари 2017 г., 15.00 – 15.45 ч.

19.              Съвместно заседание (член 55) на комисията по външни работи и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните във вторник, 31 януари 2017 г.

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* вж. отделен проект на дневен ред

* * *

31 януари 2017 г., 15.45 – 18.30 ч.

20.              Размяна на мнения с д-р Андреа Амон, изпълняващ длъжността директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

21.              Размяна на мнения с Комисията и с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно акриламида в хранителните продукти

22.              Разни въпроси

23.              Следващи заседания

·           27 февруари 2017 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

·           28 февруари 2017 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Правна информация