PDF 192kWORD 335k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2017)0130_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 30. ledna 2017, 15:00–18:30

Úterý 31. ledna 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

30. ledna 2017, 15:00–16:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedkyně

3.              Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Navrhovatel:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Příslušný výbor:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 12:00

4.              Výměna názorů s Komisí na téma přezkumu referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení (LCP BREF) v rámci směrnice o emisích
 

5.              Účast Unie v partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) prováděném společně několika členskými státy

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Navrhovatel:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Příslušný výbor:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. února 2017, 12:00

30. ledna 2017, 17:00–18:30

Veřejné slyšení

6.              Veřejné slyšení na téma „Plnění cílů EU v oblasti snižování emisí do roku 2030: úloha využívání půdy a lesnictví“

ENVI/8/08804

viz samostatný návrh programu

31. ledna 2017, 9:00–10:30

Neveřejná schůze

7.              Schůze koordinátorů

31. ledna 2017, 10:30–12:30

*** Elektronické hlasování ***

8.              Kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Zpravodajka:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

 

·           přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení

9.              Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

10.              Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

11.              Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

12.              Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

13.              Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

14.              Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Příslušný výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. prosince 2016, 12:00

15.              Biologické pesticidy s nízkým rizikem

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Spoluzpravodajové:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

 

·           přijetí návrhu usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. prosince 2016, 12:00

16.              Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Navrhovatelka:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Příslušný výbor:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. ledna 2017, 12:00

17.              Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Navrhovatel:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Příslušný výbor:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. prosince 2016, 12:00

18.              Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Zpravodajka:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. října 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

31. ledna 2017, 15:00–15:45

19.              Společná schůze výborů AFET a ENVI (článek 55) v úterý 31. ledna 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

31. ledna 2017, 15:45–18:30

20.              výměna názorů s dr. Andreou Ammonovou, úřadující ředitelkou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

21.              výměna názorů s Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) o akrylamidu v potravinách

22.              Různé

23.              Příští schůze

·           27. února 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

·           28. února 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

Právní upozornění