PDF 187kWORD 333k

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

ENVI(2017)0130_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 30. januar 2017 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 30. januar 2017 kl. 15.00-16.30

1.              Vedtagelse af dagsordenen

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Kor.udv.:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 7. februar 2017 kl. 12.00

4.              Drøftelse med Kommissionen om "referencedokument om bedst tilgængelige teknik for større forbrændingsanlæg" (LCP BREF) under emissionsdirektivet
 

5.              EU's deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Kor.udv.:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 2. februar 2017 kl. 12.00

Den 30. januar 2017 kl. 17.00-18.30

Offentlig høring

6.              Offentlig høring om opfyldelse af EU's emissionsreduktionsmå for 2030: sektorerne arealudnyttelse, ændringer i arealudnyttelse og skovbrug (LULUCF)

ENVI/8/08804

- se særskilt forslag til program

Den 31. januar 2017 kl. 9.00-10.30

For lukkede døre

7.              Koordinatormøde

Den 31. januar 2017 kl. 10.30-12.30

*** Elektronisk afstemning ***

8.              Kontrol og aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Ordfører:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Kor.udv.:

ENVI

 

 

 

·           Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling

9.              Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

10.              Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (AEE)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

11.              Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

12.              Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

13.              Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

14.              Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Kor.udv.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 14. december 2016 kl. 12.00

15.              Biologiske lavrisikopesticider

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Medordførere:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Kor.udv.:

ENVI

 

 

 

·           Vedtagelse af forslag til beslutning på baggrund af en forespørgsel til mundtlig besvarelse

·           Frist for ændringsforslag: den 13. december 2016 kl. 12.00

16.              Ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Kor.udv.:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 9. januar 2017 kl. 12.00

17.              Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Kor.udv.:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 1. december 2016 kl. 12.00

18.              EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Ordfører:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Kor.udv.:

ENVI

 

 

Udtalelser:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 19. oktober 2016 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

* * *

Den 31. januar 2017 kl. 15.00-15.45

19.              Fælles udvalgsmøde (forretningsordenens artikel 55) for AFET og ENVI tirsdag den 31. januar 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

- se særskilt forslag til dagsorden

* * *

Den 31. januar 2017 kl. 15.45-18.30

20.              Drøftelse med Andrea Ammon, fungerende direktør for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

21.              Drøftelse med Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om acrylamidindholdet i fødevarer

22.              Diverse sager

23.              Næste møder

·           den 27. februar 2017 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

·           den 28. februar 2017 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Juridisk meddelelse