PDF 180kWORD 334k

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

 

ENVI(2017)0130_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 31. jaanuar 2017 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

30. jaanuar 2017 kell 15.00–16.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Arvamuse koostaja:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Vastutav:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. veebruar 2017 kell 12.00

4.              Arvamuste vahetus komisjoniga heitkoguste direktiivi alla kuuluva suurte põletusseadmete PVT-viitedokumendi üle
 

5.              Liidu osalemine mitme liikmesriigi ühiselt algatatud teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA)

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Arvamuse koostaja:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Vastutav:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. veebruar 2017 kell 12.00

30. jaanuar 2017 kell 17.00–18.30

Avalik kuulamine

6.              Avalik kuulamine teemal "ELi 2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamine: maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) roll"

ENVI/8/08804

* vt eraldi esialgset kava

31. jaanuar 2017 kell 9.00–10.30

Kinnine koosolek

7.              Koordinaatorite koosolek

31. jaanuar 2017 kell 10.30–12.30

*** Elektrooniline hääletus ***

8.              Kontroll ja toimingud, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Raportöör:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Vastutav:

ENVI

 

 

 

·           Teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine

9.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Vastutav:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

10.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Vastutav:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

11.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Vastutav:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

12.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Vastutav:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

13.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Vastutav:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

14.              2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Arvamuse koostaja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Vastutav:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. detsember 2016 kell 12.00

15.              Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Kaasraportöörid:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Vastutav:

ENVI

 

 

 

·           Suuliselt vastatava küsimuse alusel esitatud resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. detsember 2016 kell 12.00

16.              Direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmine

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Arvamuse koostaja:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Vastutav:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9. jaanuar 2017 kell 12.00

17.              Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Arvamuse koostaja:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Vastutav:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 1. detsember 2016 kell 12.00

18.              ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Raportöör:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Vastutav:

ENVI

 

 

Arvamus(ed):

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 19. oktoober 2016 kell 12.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

* * *

31. jaanuar 2017 kell 15.00–15.45

19.              AFET- ja ENVI-komisjoni ühine koosolek (kodukorra artikkel 55) teisipäeval, 31. jaanuaril 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* vt eraldi päevakorra projekti

* * *

31. jaanuar 2017 kell 15.45–18.30

20.              Arvamuste vahetus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) tegevdirektori dr Andrea Ammoniga

21.              Arvamuste vahetus komisjoni ja Euroopa Toiduohutusametiga akrüülamiidi sisalduse üle toiduainetes

22.              Muud küsimused

23.              Järgmised koosolekud

·           27. veebruar 2017 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

·           28. veebruar 2017 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Õigusalane teave