PDF 181kWORD 334k

 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

 

ENVI(2017)0130_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 30. tammikuuta 2017 klo 15.00–18.30

Tiistai 31. tammikuuta 2017 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

30. tammikuuta 2017 klo 15.00–16.30

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Valmistelija:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Vastaava:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 7. helmikuuta 2017 klo 12.00

4.              Keskustelu komission kanssa päästödirektiivin mukaisesta suurten polttolaitosten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevasta vertailuasiakirjasta (LCP BREF)
 

5.              Unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhteiseen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen Välimeren alueella (PRIMA)

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Valmistelija:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Vastaava:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 2. helmikuuta 2017 klo 12.00

30. tammikuuta 2017 klo 17.00–18.30

Julkinen kuulemistilaisuus

6.              Julkinen kuulemistilaisuus "EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden saavuttaminen: maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden (LULUFC) rooli"

ENVI/8/08804

* katso erillistä ohjelmaluonnosta

31. tammikuuta 2017 klo 9.00–10.30

Suljetuin ovin

7.              Koordinaattoreiden kokous

31. tammikuuta 2017 klo 10.30–12.30

*** Koneäänestys ***

8.              Virallinen valvonta ja muut viralliset toimet, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Esittelijä:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Vastaava:

ENVI

 

 

 

·           Toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen

9.              Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio - komissio

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Vastaava:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

10.              Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Vastaava:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

11.              Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Vastaava:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

12.              Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Vastaava:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

13.              Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Vastaava:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

14.              Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Valmistelija:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Vastaava:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 14. joulukuuta 2016 klo 12.00

15.              Luonnonmukaiset vähäriskiset torjunta-aineet

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Yhteisesittelijät:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Vastaava:

ENVI

 

 

 

·           Suullisesti vastattavan kysymyksen johdosta esitetyn päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 13. joulukuuta 2016 klo 12.00

16.              Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Valmistelija:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Vastaava:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 9. tammikuuta 2017 klo 12.00

17.              Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Valmistelija:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Vastaava:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 1. joulukuuta 2016 klo 12.00

18.              EU:n vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Esittelijä:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Vastaava:

ENVI

 

 

Lausunto:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 19. lokakuuta 2016 klo 12.00

*** Koneäänestys päättyy ***

* * *

31. tammikuuta 2017 klo 15.00–15.45

19.              AFET- ja ENVI-valiokuntien yhteiskokous (työjärjestyksen 55 artikla) tiistaina 31. tammikuuta 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

• katso erillistä ohjelmaluonnosta

* * *

31. tammikuuta 2017 klo 15.45–18.30

20.              Keskustelu Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen vt. johtajan Andrea Ammonin kanssa

21.              Keskustelu komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa elintarvikkeiden akryyliamidista

22.              Muut asiat

23.              Seuraavat kokoukset

·           27. helmikuuta 2017 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

·           28. helmikuuta 2017 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Oikeudellinen huomautus