PDF 186kWORD 1122k

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

ENVI(2017)0130_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2017 m. sausio 30 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2017 m. sausio 31 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2017 m. sausio 30 d. 15.00–16.30 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininkės pranešimai

3.              Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Nuomonės referentas:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Atsakingas komitetas:

PECH –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. vasario 7 d. 12.00 val.

4.              Keitimasis nuomonėmis su Komisija dėl didelių kurą deginančių įrenginių geriausių prieinamų gamybos būdų informacinio dokumento pagal Išmetamųjų teršalų direktyvą
 

5.              Sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA)

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Nuomonės referentas:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. vasario 2 d. 12.00 val.

2017 m. sausio 30 d. 17.00–18.30 val.

Viešasis klausymas

6.              Viešasis klausymas tema „Siekiant ES 2030 m. nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų: žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės(LULUCF) vaidmuo“

ENVI/8/08804

* Žr. atskirą programos projektą

2017 m. sausio 31 d. 9.00–10.30 val.

Uždaras

7.              Koordinatorių posėdis

2017 m. sausio 31 d. 10.30–12.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8.              Kontrolė ir veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Pranešėja:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI

 

 

 

·           Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas

9.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

10.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

11.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

12.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

13.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

14.              2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Nuomonės referentas:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.

15.              Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Pranešėjai:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI

 

 

 

·           Pasiūlymo dėl rezoliucijos, pateikto uždavus klausimą (-us), į kurį (-iuos) atsakoma žodžiu, priėmimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 13 d. 12.00 val.

16.              Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis pakeitimas

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Nuomonės referentė:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Atsakingas komitetas:

EMPL –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. sausio 9 d. 12.00 val.

17.              Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Nuomonės referentas:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Atsakingas komitetas:

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 1 d. 12.00 val.

18.              ES galimybės pagerinti prieigą prie vaistų

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Pranešėja:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

EMPL –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. spalio 19 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

2017 m. sausio 31 d. 15.00–15.45 val.

19.              Bendras AFET ir ENVI komitetų posėdis (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis) 2017 m. sausio 31 d., antradienį

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *

2017 m. sausio 31 d. 15.45–18.30 val.

20.              Keitimasis nuomonėmis su Andrea Ammon, laikinai einančia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) direktorės pareigas

21.              Keitimasis nuomonėmis su Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) dėl akrilamido maisto produktuose

22.              Kiti klausimai

23.              Kiti posėdžiai

·           2017 m. vasario 27 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·           2017 m. vasario 28 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Teisinis pranešimas