PDF 190kWORD 335k

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

ENVI(2017)0130_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2017. gada 30. janvārī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2017. gada 31. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2017. gada 30. janvārī plkst. 15.00–16.30

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītājas paziņojumi

3.              Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Atbildīgā komiteja:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. februārī plkst. 12.00

4.              Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) atsauces dokumentu lielām sadedzināšanas iekārtām (LCP BREF) saskaņā ar emisiju direktīvu
 

5.              Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. februārī plkst. 12.00

2017. gada 30. janvārī plkst. 17.00–18.30

Publiska uzklausīšana

6.              Atklāta uzklausīšana par tematu "ES 2030. gadam noteikto emisijas samazināšanas mērķu sasniegšana: zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektoru nozīme"

ENVI/8/08804

* Skatīt atsevišķu programmas projektu

2017. gada 31. janvārī plkst. 9.00–10.30

Aiz slēgtām durvīm

7.              Koordinatoru sanāksme

2017. gada 31. janvārī plkst. 10.30–12.30

*** Elektroniskā balsošana ***

8.              Kontroles un citas darbības, kuras veic, lai nodrošinātu dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu un noteikumu par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem piemērošanu

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Referente:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI

 

 

 

·           Otrajam lasījumam paredzētā ieteikuma projekta pieņemšana

9.              ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

10.              2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

11.              2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

12.              2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

13.              2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

14.              2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembrī plkst. 12.00

15.              Bioloģiskie zema riska pesticīdi

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Līdzreferenti:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI

 

 

 

·           Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana, kas iesniegts saistībā ar jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 13. decembrī plkst. 12.00

16.              Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Atzinuma sagatavotāja:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Atbildīgā komiteja:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. janvārī plkst. 12.00

17.              Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Atzinuma sagatavotājs:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Atbildīgā komiteja:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. decembrī plkst. 12.00

18.              ES iespējas uzlabot zāļu pieejamību

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Referente:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI

 

 

Atzinumi:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 19. oktobrī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

* * *

2017. gada 31. janvārī plkst. 15.00–15.45

19.              AFET un ENVI komiteju kopīgā sanāksme (55. pants) otrdien, 2017. gada 31. janvārī

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* skatīt atsevišķu darba kārtības projektu

* * *

2017. gada 31. janvārī plkst. 15.45–18.30

20.              Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) izpilddirektoru Dr. Andrea Ammon

21.              Viedokļu apmaiņa ar Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) par akrilamīda koncentrāciju pārtikā

22.              Dažādi jautājumi

23.              Nākamās sanāksmes

·           2017. gada 27. februārī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

·           2017. gada 28. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Juridisks paziņojums