PDF 185kWORD 333k

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

ENVI(2017)0130_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 30 januari 2017, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 31 januari 2017, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

30 januari 2017, 15.00 - 16.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Rapporteur voor advies:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Ten principale:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 7 februari 2017, 12.00 uur

4.              Gedachtewisseling met de Commissie over het BBT-referentiedocument inzake grote stookinstallaties (BBT, Best Beschikbare Technieken) krachtens de emissierichtlijn
 

5.              Participatie van de Unie in het gezamenlijk door enkele lidstaten opgezette partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (PRIMA)

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Rapporteur voor advies:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Ten principale:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 2 februari 2017, 12.00 uur

30 januari 2017, 17.00 - 18.30 uur

Openbare hoorzitting

6.              Openbare hoorzitting over "De verwezenlijking van de emissiereductiedoelstellingen van de EU voor 2030: de rol van de landgebruik- en bosbouwsector (LULUCF)"

ENVI/8/08804

* zie afzonderlijk ontwerpprogramma

31 januari 2017, 9.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

7.              Coördinatorenvergadering

31 januari 2017, 10.30 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

8.              Controles en activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Rapporteur:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Ten principale:

ENVI

 

 

 

·           Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing

9.              Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Ten principale:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

10.              Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Ten principale:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

11.              Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Ten principale:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

12.              Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Ten principale:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

13.              Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Ten principale:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

14.              Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Rapporteur voor advies:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Ten principale:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2016, 12.00 uur

15.              Biologische pesticiden met een laag risico

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Corapporteurs:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Ten principale:

ENVI

 

 

 

·           Goedkeuring van een ontwerpresolutie naar aanleiding van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 13 december 2016, 12.00 uur

16.              Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Rapporteur voor advies:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Ten principale:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2017, 12.00 uur

17.              Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in de lidstaten betreffende de verlening van audiovisuele mediadiensten tegen de achtergrond van veranderende marktomstandigheden

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Rapporteur voor advies:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Ten principale:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 1 december 2016, 12.00 uur

18.              EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Rapporteur:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Ten principale:

ENVI

 

 

Adviezen:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Besluit: geen advies

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 19 oktober 2016, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

31 januari 2017, 15.00 - 15.45 uur

19.              Gezamenlijke commissievergadering AFET/ENVI (artikel 55) van dinsdag 31 januari 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

* * *

31 januari 2017, 15.45 - 18.30 uur

20.              Gedachtewisseling met dr. Andrea Ammon, waarnemend directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

21.              Gedachtewisseling met de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over acrylamide in levensmiddelen

22.              Rondvraag

23.              Volgende vergaderingen

·           27 februari 2017, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

·           28 februari 2017, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Juridische mededeling