PDF 195kWORD 334k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2017)0130_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 30 stycznia 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 31 stycznia 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

30 stycznia 2017 r., w godz. 15.00 – 16.30

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącej

3.              Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Przedm. właśc.:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 7 lutego 2017 r., godz. 12.00

4.              Wymiana poglądów z Komisją na temat dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania w ramach dyrektywy w sprawie emisji
 

5.              Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 2 lutego 2017 r., godz. 12.00

30 stycznia 2017 r., w godz. 17.00 – 18.30

Wysłuchanie publiczne

6.              Wysłuchanie publiczne pt. : „Osiągnięcie celów redukcji emisji UE na 2030 r.: rola sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)”

ENVI/8/08804

* zob. odrębny projekt programu

31 stycznia 2017 r., w godz. 9.00 – 10.30

Przy drzwiach zamkniętych

7.              Posiedzenie koordynatorów

31 stycznia 2017 r., w godz. 10.30 – 12.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

8.              Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Sprawozdawczyni:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI

 

 

 

·           Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania

9.              Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

10.              Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

11.              Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

12.              Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

13.              Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

14.              Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Przedm. właśc.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 14 grudnia 2016 r., godz. 12.00

15.              Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Współsprawozdawcy:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI

 

 

 

·           Przyjęcie projektu rezolucji złożonego w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej

·           Termin składania poprawek: 13 grudnia 2016 r., godz. 12.00

16.              Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 9 stycznia 2017 r., godz. 12.00

17.              Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Przedm. właśc.:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 1 grudnia 2016 r., godz. 12.00

18.              Unijne możliwości zwiększenia dostępu do leków

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Sprawozdawczyni:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Decyzja: brak opinii

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 19 października 2016 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

* * *

31 stycznia 2017 r., w godz. 15.00 – 15.45

19.              Wspólne posiedzenie komisji (art. 55 Regulaminu) AFET i ENVI, wtorek 31 stycznia 2017 r.

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* zob. odrębny projekt porządku dziennego

* * *

31 stycznia 2017 r., w godz. 15.45 – 18.30

20.              Wymiana poglądów z dr Andreą Ammon, p.o. dyrektora Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

21.              Wymiana poglądów z Komisją oraz Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat akryloamidu w żywności

22.              Sprawy różne

23.              Następne posiedzenia

·           27 lutego 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

·           28 lutego 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Informacja prawna