PDF 183kWORD 1129k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2017)0130_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 30 ianuarie 2017, 15.00 - 18.30

Marți, 31 ianuarie 2017, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

30 ianuarie 2017, 15.00 - 16.30

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președinției

3.              Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

Raportor pentru aviz :

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Fond:

PECH –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

·           Examinarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 7 februarie 2017, 12.00

4.              Schimb de opinii cu Comisia pentru documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalațiile mari de ardere (documentul BREF privind instalațiile mari de ardere), în temeiul Directivei privind emisiile
 

5.              Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA), derulat în comun de mai multe state membre

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

Raportor pentru aviz :

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Fond:

ITRE –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

·           Examinarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 2 februarie 2017, 12.00

30 ianuarie 2017, 17.00 - 18.30

Audiere publică

6.              Audiere publică privind „Îndeplinirea obiectivelor stabilite de UE pentru 2030 în ceea ce privește reducerea emisiilor: rolul activităților legate de exploatarea terenurilor și de silvicultură (LULUCF)”

ENVI/8/08804

* a se vedea proiectul de program separat

31 ianuarie 2017, 9.00 - 10.30

Cu ușile închise

7.              Reuniune a coordonatorilor

31 ianuarie 2017, 10.30 - 12.30

*** Votare electronică ***

8.              Controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

Raportoare:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Fond:

ENVI

 

 

·           Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

9.              Descărcarea de gestiune 2015 - Bugetul general al UE - Comisia Europeană

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Fond:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

10.              Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Fond:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

11.              Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Fond:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

12.              Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Fond:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

13.              Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Fond:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

14.              Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

Raportor pentru aviz :

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Fond:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2016, 12.00

15.              Pesticidele biologice cu risc scăzut

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

Coraportori:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Fond:

ENVI

 

 

·           Adoptarea unei propuneri de rezoluție depuse ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

·           Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2016, 12.00

16.              Modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

Raportoare pentru aviz :

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Fond:

EMPL –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 9 ianuarie 2017, 12.00

17.              Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

Raportor pentru aviz :

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Fond:

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 1 decembrie 2016, 12.00

18.              Opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

Raportoare:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Fond:

ENVI

 

 

Avize:

DEVE –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA –

Decizie: fără aviz

 

 

EMPL –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 19 octombrie 2016, 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

* * *

31 ianuarie 2017, 15.00 - 15.45

19.              Reuniunea comună a comisiilor AFET și ENVI (articolul 55 din Regulamentul de procedură), marți, 31 ianuarie 2017

CJ26/8/09103

 

 

OJ – PE597.625v01-00

* a se vedea proiectul de ordine de zi separat

* * *

31 ianuarie 2017, 15.45 - 18.30

20.              Schimb de opinii cu dr Andrea Ammon, directorul interimar al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

21.              Schimb de opinii cu Comisia și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind acrilamida din alimente

22.              Chestiuni diverse

23.              Reuniuni următoare

·           27 februarie 2017, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

·           28 februarie 2017, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Notă juridică