PDF 193kWORD 335k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2017)0130_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 30. januára 2017 od 15.00 do 18.30 h

utorok 31. januára 2017 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

30. januára 2017 od 15.00 do 16.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedajúcej

3.              Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Gestorský výbor:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. február 2017, 12.00 h

4.              Výmena názorov s Komisiou o referenčnom dokumente o najlepších dostupných technikách (BREF) pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP) na základe smernice o emisiách
 

5.              Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Gestorský výbor:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. február 2017, 12.00 h

30. januára 2017 od 17.00 do 18.30 h

Verejné vypočutie

6.              Verejné vypočutie na tému Dosahovanie cieľov zníženia emisií EÚ do roku 2030: úloha využívania pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF)“

ENVI/8/08804

* pozri osobitný návrh programu

31. januára 2017 od 9.00 do 10.30 h

Za zatvorenými dverami

7.              Schôdza koordinátorov

31. januára 2017 od 10.30 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8.              Kontroly a činnosti vykonávané na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Spravodajkyňa:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

 

 

 

·           prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania

9.              Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

10.              Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

11.              Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

12.              Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

13.              Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

14.              Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Gestorský výbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2016, 12.00 h

15.              Biologické pesticídy s nízkym rizikom

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Spoluspravodajcovia:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

 

 

 

·           prijatie návrhu uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. december 2016, 12.00 h

16.              Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Gestorský výbor:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. január 2017, 12.00 h

17.              Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Gestorský výbor:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. december 2016, 12.00 h

18.              Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Spravodajkyňa:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. október 2016, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

* * *

31. januára 2017 od 15.00 do 15.45 h

19.              Spoločná schôdza výborov AFET a ENVI (článok 55) , utorok 31. januára 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* pozri osobitný návrh programu

* * *

31. januára 2017 od 15.45 do 18.30 h

20.              Výmena názorov s Dr. Andreou Ammonovou, zastupujúcou riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

21.              Výmena názorov s Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) o akrylamide v potravinách

22.              Rôzne otázky

23.              Nasledujúce schôdze

·           27. februára 2017 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

·           28. februára 2017 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Právne oznámenie