PDF 182kWORD 1102k

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2017)0130_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 30. januarja 2017, od 15.00 do 18.30

v torek, 31. januarja 2017, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

30. januar 2017 od 15.00 do 16.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednice

3.              Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Pristojni odbor:

PECH –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. februar 2017 ob 12.00

4.              Izmenjava mnenj s Komisijo o referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnologijah za velike kurilne naprave (LCP BREF)
 

5.              Sodelovanje Unije v partnerstvu za raziskave in inovacije na območju Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Pristojni odbor:

ITRE –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. februar 2017 ob 12.00

30. januar 2017 od 17.00 do 18.30

Javna predstavitev

6.              Javna predstavitev z naslovom „Uresničevanje ciljev zmanjšanja emisij do leta 2030: vloga sektorja rabe zemljišč in gozdarstva

ENVI/8/08804

* glej ločeni osnutek programa

31. januar 2017 od 9.00 do 10.30

Brez navzočnosti javnosti

7.              Sestanek koordinatorjev

31. januar 2017 od 10.30 do 12.30

*** Elektronsko glasovanje ***

8.              Nadzor in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Poročevalka:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Pristojni odbor:

ENVI

 

 

·           Sprejetje osnutka priporočila za drugo obravnavo

9.              Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

10.              Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

11.              Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

12.              Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

13.              Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

 

14.              Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. december 2016 ob 12.00

15.              Biološki pesticidi z majhnim tveganjem

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Soporočevalci:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENL)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Pristojni odbor:

ENVI

 

 

·           Sprejetje predloga resolucije k vprašanju za ustni odgovor

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 13. december 2016 ob 12.00

16.              Sprememba Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Pripravljavka mnenja:

Joëlle Mélin (ENL)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Pristojni odbor:

EMPL –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. januar 2017 ob 12.00

17.              Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Pristojni odbor:

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 1. december 2016 ob 12.00

18.              Možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Poročevalka:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Pristojni odbor:

ENVI

 

 

Mnenje:

DEVE –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

 

EMPL –

Joëlle Mélin (ENL)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. oktober 2016 ob 12.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

* * *

31. januar 2017 od 15.00 do 15.45

19.              Skupna seja odborov AFET in ENVI (člen 55) v torek, 31. januarja 2017

CJ26/8/09103

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* glej ločeni osnutek programa

* * *

31. januar 2017 od 15.45 do 18.30

20.              Izmenjava mnenj z vršilko dolžnosti direktorja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Andreo Ammon

21.              Izmenjava mnenj s Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) o akrilamidu v živilih

22.              Razno

23.              Naslednja seja

·           27. februar 2017 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

·           28. februar 2017 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Pravno obvestilo