PDF 185kWORD 334k

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ENVI(2017)0130_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 30 januari 2017 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

30 januari 2017 kl. 15.00–16.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Föredragande av yttrande:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Ansv. utsk.:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 februari 2017 kl. 12.00

4.              Diskussion med kommissionen om referensdokumentet rörande bästa teknik för stora förbränningsanläggningar (LCP BREF) inom ramen för utsläppsdirektivet
 

5.              EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Föredragande av yttrande:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 februari 2017 kl. 12.00

30 januari 2017 kl. 17.00–18.30

Offentlig utfrågning

6.              Offentlig utfrågning om uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030: sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

ENVI/8/08804

– Se separat förslag till program

31 januari 2017 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

7.              Samordnarnas sammanträde

31 januari 2017 kl. 10.30–12.30

*** Elektronisk omröstning ***

8.              Kontroller och verksamhet som utförs för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftning och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Föredragande:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI

 

 

 

·           Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

9.              Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

10.              Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (AEE)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

11.              Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

12.              Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

13.              Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

14.              Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Föredragande av yttrande:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Ansv. utsk.:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 december 2016 kl. 12.00

15.              Biologiska bekämpningsmedel med låg risk

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Medföredragande:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI

 

 

 

·           Antagande av resolutionsförslag ingivet till följd av fråga för muntligt besvarande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 december 2016 kl. 12.00

16.              Ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Föredragande av yttrande:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Ansv. utsk.:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 januari 2017 kl. 12.00

17.              Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Föredragande av yttrande:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Ansv. utsk.:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 1 december 2016 kl. 12.00

18.              EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Föredragande:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI

 

 

Rådg. utsk.:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Beslut: inget yttrande

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 oktober 2016 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

31 januari 2017 kl. 15.00–15.45

19.              Gemensamt utskottssammanträde (artikel 55) för AFET och ENVI tisdagen den 31 januari 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* Se separat förslag till föredragningslista

* * *

31 januari 2017 kl. 15.45–18.30

20.              Diskussion med Andrea Ammon, ställföreträdande direktör för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

21.              Diskussion med kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om akrylamid i livsmedel

22.              Övriga frågor

23.              Kommande sammanträde(n)

·           27 februari 2017 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

·           28 februari 2017 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Rättsligt meddelande