PDF 180kWORD 272k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Czwartek 5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.851v01-00

5. Wymiana poglądów z Komisją na temat bieżących postępów prac związanych z CORSIA

6. Wymiana poglądów z Komisją na temat wyników oceny adekwatności najważniejszych przepisów dotyczących chemikaliów (z wyłączeniem rozporządzenia REACH) oraz rozpoznanych wyzwań, braków i niedociągnięć (COM(2019)0264)

7. Wymiana poglądów z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym na temat sprawozdania pt. „Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania”

4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 16.00

8. Wymiana poglądów z Karmenu Vellą, komisarzem do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

ENVI/9/01168

         Wymiana poglądów na temat rozwoju sytuacji w dziedzinie różnorodności biologicznej na arenie międzynarodowej

4 września 2019 r., w godz. 16.00 – 16.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

9. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

ENVI/9/00547

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Przyjęcie projektu opinii oraz przyjęcie poprawek budżetowych

         Termin składania poprawek: 23 lipca 2019 r., godz. 15.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

4 września 2019 r., w godz. 16.30 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

10. Posiedzenie koordynatorów

5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

11. Wymiana poglądów z Komisją na temat komunikatu pt. „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352)

12. Wymiana poglądów z Komisją na temat zmiany klimatu (ostatnie zmiany w polityce obniżania emisyjności i polityce przystosowywania się do zmiany klimatu)

13. Wymiana poglądów z Komisją na temat komunikatu pt. „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019: Europa, która chroni swoich obywateli i podnosi jakość ich życia” (COM(2019)0149)

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

         25-26 września 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2019Informacja prawna