PDF 175kWORD 271k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2019)0904_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.851v01-00

5. Výmena názorov s Komisiou o najnovšom vývoji v súvislosti so systémom CORSIA

6. Výmena názorov s Komisiou o zisteniach kontroly vhodnosti najvýznamnejších právnych predpisov o chemikáliách (okrem REACH) a o zistených výzvach, nedostatkoch a slabých stránkach (COM(2019)0264)

7. Výmena názorov s Európskym dvorom audítorov na tému Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie

4. septembra 2019 od 14.30 do 16.00 h

8. Výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenuom Vellom

ENVI/9/01168

         výmena názorov o medzinárodnom vývoji v oblasti biodiverzity

4. septembra 2019 od 16.00 do 16.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

9. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

ENVI/9/00547

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska a prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. júl 2019, 15.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

4. septembra 2019 od 16.30 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

10. Schôdza koordinátorov

5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

11. Výmena názorov s Komisiou o oznámení s názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov (COM(2019)0352)

12. Výmena názorov s Komisiou o zmene klímy (najnovší vývoj v oblasti politík dekarbonizácie a adaptácie na zmenu klímy)

13. Výmena názorov s Komisiou o preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov 2019: Európa, ktorá chráni svojich občanov a zlepšuje kvalitu ich života (COM(2019)0149)

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze

         25. – 26. septembra 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 2. septembra 2019Právne oznámenie