PDF 177kWORD 286k

 

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

ENVI(2020)0217_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         16 december 2019 PV – PE645.033v01-00

         20-21 januari 2020 PV – PE646.898v01-00

* * *

Gezamenlijke behandeling

4. Gedachtewisseling met de Commissie over de gezondheidscheck van de kaderrichtlijn water, de richtlijn grondwater, de richtlijn milieukwaliteitsnormen en de richtlijn overstromingen, Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand, Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid, tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s

5. Gedachtewisseling met de Commissie over de beoordeling van Richtlijn 91/27/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

* * *

Gezamenlijke behandeling

6. Gedachtewisseling met de heer Pierre Larrouturou, rapporteur voor de begroting 2021

7. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

ENVI/9/02140

 2019/2213(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 20 februari 2020, 11.00 uur

* * *

8. Gedachtewisseling met de Commissie over de gezondheidscheck van de richtlijnen luchtkwaliteit Richtlijn 2004/107/EG betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht, en Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

9. Gedachtewisseling met de Commissie over de voedselveiligheidsrisico's met betrekking tot geïmporteerd paardenvlees

* * *

18 februari 2020, 9.00 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

10. Coördinatorenvergadering

* * *

18 februari 2020, 11.00 - 12.30 uur

11. Gedachtewisseling met mevrouw Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, over het Europees kankerbestrijdingsplan, de stand van zaken rond de uitbraak van het Coronavirus en die rond de "van boer tot bord"-strategie

* * *

18 februari 2020, 14.30 - 18.30 uur

12. Verkiezing van de tweede ondervoorzitter

13. Verkiezing van de derde ondervoorzitter

*** Elektronische stemming ***

14. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

 

Rapporteur:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

15. Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Rapporteur:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR – PE646.870v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

Adviezen:

 

ITRE –

Besluit: geen advies

 

 

TRAN –

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA – PE641.314v01-00

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 3 maart 2020, 11.00 uur

16. Gedachtewisseling met de Commissie over e-sigaretten en verhitte tabaksproducten

* * *

Gezamenlijke behandeling

17. Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 16/2019 over Europese milieurekeningen: verbetering van het nut voor beleidsmakers

18. Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 18/2019 over broeikasgasemissies in de EU: goed in kaart gebracht, maar er is behoefte aan betere inzichten in toekomstige reducties

* * *

19. Gedachtewisseling met de Commissie over loden geweerschoten

20. Rondvraag

21. Volgende vergaderingen

         5 maart 2020

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2020Juridische mededeling