13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Christofer Fjellner

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 700kWORD 709k
Juridisks paziņojums