13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christofer Fjellner

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 713kWORD 496k
Právne oznámenie