20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Докладчик по становище: Жоел Мeлен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 638kWORD 82k
Правна информация