20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for
under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Ordfører for udtalelse: Joëlle Mélin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 409kWORD 75k
Juridisk meddelelse