20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Arvamuse koostaja: Joëlle Mélin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 404kWORD 74k
Õigusalane teave