20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
(COM(2016) 0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Nuomonės referentė: Joëlle Mélin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 623kWORD 75k
Teisinis pranešimas