20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Rapporteur voor advies: Joëlle Mélin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 427kWORD 82k
Juridische mededeling